Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022
Αρχική Σελίδα
Εισερχόμενα Έγγραφα
Εξερχόμενα Έγγραφα
Ελληνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Ανακοινώσεις-Γνωστοποιήσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Αγγελίες
Επαγγελματικό περίγραμμα
smartdrive
 

   Ανακοίνωση 26/04/2022

 Ανακοίνωση

 

Π.Ο.Ε.Ο.

Ακαδημαϊκή ισοτιμία Εκπαιδευτών

με άδεια Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών και Μοτοσικλετών

που αποκτήθηκε προ ΙΕΚ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, με την είσοδο της ειδικότητας στα ΙΕΚ και την προϋπόθεση από εκεί και έπειτα κατοχής Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών (Π.Δ. 208/2002) για την άσκηση του επαγγέλματος, πραγματοποιήθηκε μια ουσιαστική αναβάθμιση του επαγγέλματος. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΟΕΕΚ) αντιστοιχεί στο 5ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (από τα οκτώ (8) επίπεδα) και αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού στο Δημόσιο Τομέα (Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α΄/5-3-2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα»).

Με το ταχύρρυθμο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών διάρκειας 60 ωρών που υλοποιήθηκαν από τα ΙΕΚ (σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 208/2002 ΦΕΚ Α’194/23-8-2002) οι εν λόγω εκπαιδευτές απέκτησαν «επαγγελματική ισοτιμία» έναντι των νεότερων, χωρίς ωστόσο με αυτή τη διαδικασία να επιτευχθεί η «Ακαδημαϊκή ισοτιμία των Εκπαιδευτών». Με την «επαγγελματική ισοτιμία», παρόλο που διευθετήθηκαν πρακτικά τα ζητήματα που αφορούν τη θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων Οδηγών και των επαγγελματιών Οδηγών (ΠΕΙ), παρέμεινε άλυτο το έλλειμα της ακαδημαϊκής ισοτιμίας. Ειδικά στο πλαίσιο των συνεχών εξελίξεων και μεταβολών του επαγγελματικού εύρους, που καλύπτει ή δύναται να καλύψει η ειδικότητα στο μέλλον, αυτό δρα περιοριστικά για πολλούς λόγους. Για παράδειγμα, στις προσλήψεις οδηγών μέσω του ΑΣΕΠ και άλλων φορέων, οι κάτοχοι Διπλώματος ΙΕΚ της σχετικής ειδικότητας μοριοδοτούνται με σημαντικό αριθμό μορίων, έναντι των Εκπαιδευτών με παλαιότερες διατάξεις (χωρίς φοίτηση σε Ι.Ε.Κ.) που δεν μοριοδοτούνται και αντιμετωπίζονται ως απόφοιτοι ΔΕ (4ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων). Η περίπτωση αυτή αφενός δεν είναι μοναδική και αφετέρου δεν περιγράφει όλες τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον.

Για την απόκτηση του Διπλώματος της ειδικότητας έως και σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια πρόβλεψη για την εύρεση ενός τρόπου ισοτίμησης (εξομοίωσης), αλλά για να το επιτύχει αυτό κάποιος εκπαιδευτής θα πρέπει να υποβληθεί στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (φοίτηση σε ΙΕΚ και εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών εξετάσεων στα οχήματα).

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (ΠΟΕΟ), ως θεσμικός εκπρόσωπος του κλάδου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό της, διερευνά την εξεύρεση ενός εύλογου και ευέλικτου και πρακτικά εφικτού τρόπου, προκειμένου να επιτευχθεί η Ακαδημαϊκή ισοτιμία των Εκπαιδευτών με άδεια Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών και Μοτοσικλετών που δεν είναι κάτοχοι Διπλώματος ΙΕΚ.

Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται να γίνει μία εκτίμηση του πλήθους της ομάδας των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτών, προκειμένου να είμαστε σε θέση να τεκμηριώσουμε  την αναγκαιότητα του αιτήματος στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.

Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΦΟΡΜΑ

 

Περισσότερα


Τελευταία Νέα
Αρ.Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα Αρχείο
-- 01-07-2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δ30/A3/190875/2022 (Β’ 3148) 24-06-2022 Το χρονικό διάστημα μέγιστης δυνατής ισχύος των προσωρινών αδειών οδήγησης
ΦΕΚ 4937αρ.φυλ.106 02-06-2022 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑ- ΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟ- ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ
ΦΕΚ 2676Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819 01-06-2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί- ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικρά- τειας από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00.
145611 12-05-2022 Καθορισμός Στοχοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας, για το έτος 2022.
Δ30/Α3/127466 03-05-2022 Αποδοχή προσωρινών αδειών οδήγησης πέραν της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας ισχύος τους
92 03-05-2022 Εγκυρότητα προσωρινής άδειας οδήγησης για κατάθεση επέκτασης αυτής
90 26-04-2022 Καθορισμός διαδικασίας γνωστοποίησης λειτουργίας σχολών οδηγών
Δ30/A1/125782 21-04-2022 Παράδοση εντύπου προσωρινής άδειας οδήγησης
υ.α 29898/3378/2016 (Β ́1318) 12-04-2022 Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (Α ́ 112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών - εμπορευμάτων.
¨-¨ 12-04-2022 Άτυπη κωδικοποίηση υπουργικής απόφασης 50984/ 7947/2013
ΦΕΚ 1751/11 Απριλίου 2022 Αριθμ. 196/5471 11-04-2022 Προσδιορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των στοιχείων εγγραφής στο Μητρώο Δια- φάνειας, σωματείων, επαγγελματικών ενώσεων, επιμελητηρίων και φορέων της Κοινωνίας των πο- λιτών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4829/2021
Δ30/Α3/101726 06-04-2022 Αποδοχή ιατρικών πιστοποιητικών υποψηφίων οδηγών και οδηγών, εκδοθέντων από κρατικά ιδρύματα
78 04-04-2022 Πρόσκληση Δ.Σ
"_" 01-04-2022 Δελτίο Τύπου
Δ30/Α3/96056 30-03-2022 Ισχύςαδειών οδήγησης από Ουκρανία
75 28-03-2022 Αίτηση Μέλους στον Ευρωπαικό σύνδεσμο σχολών οδηγών
Δ30/Α3/89593 24-03-2022 Δημοσίευση της υπουργικής αποφάσεως Δ30/A3/60787/2022 (Β’ 1271)
69 22-03-2022 Αλλαγή τίτλου ειδικότητας στον οδηγό κατάρτισης της ειδικότητας «Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων & μοτοσικλετών»
Δ30/A3/60787 18-03-2022 Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ΄αρ. 50984/ 7947/2013 υπουργικής απόφασης «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β’ 3056).
Afl.: 48380 18-03-2022 Κινητοποίηση ΓΣΕΒΕΕ για την στήριξη των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης. Η Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 Πανεθνική Ημέρα Δράσης και Κινητοποίησης.
18-03-2022 Σύστημα προγραμματισμού υποψήφιων οδηγών Εγχειρίδιο Σχολών Οδηγών
68 16-03-2022 Δημιουργία Συγγραφικής Ομάδας
16-03-2022 Διαδικτυακό συνέδριο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
: Δ30/Α3/78269 15-03-2022 Δημοσίευση της με αριθμό Δ30/A3/58152 (Β’ 1107) υπουργικής αποφάσεως
Δ30/Δ5α/73567/ΤΒ/ Αρ. Φυλ. 1144 14-03-2022 Εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.
Αριθμ. Δ30/Α3/58152/ΤΒ/Αρ. φυλ.1107 14-03-2022 Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ’ αρ. 29898/ 3378/2016 υπουργικής απόφασης «Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (Α’ 112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών - εμπορευμάτων» (Β΄ 1318).
ΦΕΚ 818/24-2-22Αριθμ. Δ30/Α3/29801 25-02-2022 Καθορισμός των όρων έκδοσης και διάθεσης των βιβλίων υποψηφίων οδηγών και οδηγών συμπε- ριλαμβανομένων και των βιβλίων για το Πιστο- ποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδη- γών φορτηγών και λεωφορείων, καθώς και της αποζημίωσης των συγγραφέων τους.
Δ30/Α3/58080 25-02-2022 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4850/2021 για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού στα κέντρα θεωρητικών εξετάσεων
58 23-02-2022 Egkyklios_23_2_22_antiolisthik_alysides
57 23-02-2022 Αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στις κατά τόπους διευθύνσεις μεταφορών
56 23-02-2022 Ενημέρωση στοιχειων Δ.Σ
ΦΕΚ 4279/ΤΒ/16-9-21/62599 21-02-2022 Περί μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών
Δ30/Α3/39212 11-02-2022 Παράταση της ισχύος Δ.Ε.Ε. σε περιοχές της χώρας στις οποίες δεν διενεργήθηκαν πρακτικές εξετάσεις λόγω της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΣ»
48098 10-02-2022 Ενημέρωση απο Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. σε σχέση με εκλογές Σωματείων
46 08-02-2022 Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου
45 07-02-2022 Νέα όργανα Διοίκησης Ομοσπονδίας
31-01-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
20-01-2022 Αίτηση υποψηφιότητας για τις εκλογές της Ομοσπονδίας
3 10-01-2022 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης - Εκλογές Ομοσπονδίας
Δ30/Β4/1294 04-01-2022 Διευκρινήσεις για τη γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολών Οδηγών, Υποκαταστημάτων Σχολών Οδηγών και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
ΑΠΟΦΑΣΗ 374362/ΤΕΥΧΟΣ Β Αρ. Φύλλου 6495 31-12-21 31-12-2021 Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων
Δ30/Α3/373266 24-12-2021 : : Διευκρινίσεις επί του άρθρου 41 του ν. 4850/2021 (A’ 208)
Δ30/Α3/372916 23-12-2021 Διευκρίνιση αναφορικά με τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικά της διαδικασίας ανανέωσης άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ή DE
Δ30/Α3/372737 23-12-2021 Δημοσίευση της με αριθμό Δ30/A3/347507 υπουργικής αποφάσεως περί οδήγησης με συνοδό
Δ30/A3/347507 16-12-2021 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων οδήγησης με συνοδό, των κυρώσεων οι οποίες επιβάλλονται, των όρων και προϋποθέσεων ασφαλιστικής κάλυψης, και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των παρ. 6 έως 9 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021.
Δ30/Α3/356623 10-12-2021 Θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος για τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικά της διαδικασίας ανανέωσης των αδειών οδήγησης
ΜΟΥ Δ30/Α3/3040 09-12-2021 Εφαρμογή των διατάξεων της κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436
Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414 09-12-2021 Δημοσίευση κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
Δ30/A3/351841 09-12-2021 Επικαιροποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Α’ 101).
rss ΓΣΕΒΕ - Δελτία Τύπου
loading...